Preorder

Regulamin przedsprzedaży produktów na zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego Odzież Robocza (dalej: “Regulamin”)

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem przedsprzedaży i właścicielem sklepu internetowego Odzież Robocza (dalej: “Sklep”) dostępnego pod adresem www.odziez.robocza.org jest Fundacja Grupa Robocza z siedzibą w Krakowie, ul. Dąbrowskiego 5/24L, 30-532 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI, pod numerem KRS 0000512875, NIP: 5832915416 (dalej: “Grupa Robocza”).
 2. Regulamin określa zasady przedsprzedaży produktów na zamówienie, w tym tryb zawierania umów sprzedaży na odległość dotyczących tych produktów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Z Grupą Roboczą można skontaktować się listownie na adres Fundacja Grupa Robocza, ul. Wilhelma Feldmana 3/4, 31-130 Kraków lub drogą elektroniczną na adres e-mail odziez@robocza.org.

§ 2 Zasady przedsprzedaży

 1. Przedsprzedaż polega na sprzedaży za pośrednictwem Sklepu produktów na zamówienie, o których mowa w ust.3, których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym wskazanym przez Grupę Roboczą.
 2. Uczestnikiem przedsprzedaży może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (dalej: “Kupujący”).
 3. Przedsprzedażą objęte są bluzy, koszulki z krótkim rękawem oraz koszulki z długim rękawem zaprojektowane i wyprodukowane na zlecenie Grupy Roboczej (dalej: “Produkt”, “Produkty”).
 4. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem Sklepu. W celu złożenia zamówienia należy: (a) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia w wybranym rozmiarze i ilości, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”; (b) kliknąć przycisk „Do kasy”; (c) po przekierowaniu na stronę operatora płatności wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Kupującego oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa zamówienia oraz wybrać rodzaj przesyłki; (d) wybrać metodę płatności oraz kliknąć “Zapłać’ i opłacić zamówienie.
 5. Kliknięcie przycisku “Zapłać” i opłacenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży z Grupą Roboczą.
 6. Okres przedsprzedaży trwa od 19.06.2023 r., g. 22:00 do 17.07.2023 r., g. 20:00.
 7. Realizacja zamówień na Produkty, w tym ich produkcja, pakowanie oraz wysyłka rozpocznie się po zakończeniu okresu przedsprzedaży i potrwa najpóźniej do 25.08.2023 r g. 20:00..
 8. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego produktu: (a) Kurier InPost (b) odbiór osobisty w Krakowie, przy ulicy Wilhelma Feldmana 3/4 po uprzednim ustaleniu terminu i godziny odbioru z Grupą Roboczą.
 9. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności: (a) płatności elektroniczne (b) płatność kartą płatniczą. Obsługa płatności online odbywa się za pośrednictwem platformy Stripe.com, której właścicielem jest Stripe, Inc z siedzibą w San Francisco, CA 94103, przy 510 Townsend Street (USA).
 10. Na końcową kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt wskazana w Sklepie na stronie Produktu oraz koszt dostawy, o którym Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
 11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 12. Grupa Robocza zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży w przypadku niedostępności wystarczającej ilości Produktów lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności powodujące brak pozyskania Produktu. Grupa Robocza poinformuje Kupującego o anulowaniu zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
 13. Kupujący otrzymuje zwrot płatności za zakupiony Produkt w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o anulowaniu zamówienia.
 14. Z tytułu anulowania zamówienia Kupującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek.

§ 3 Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Grupą Roboczą następuje poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem platformy Stripe. Umowa sprzedaży między Kupującym a Grupą Roboczą zostaje zawarta w momencie dokonania płatności przez Kupującego.
 2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Grupa Robocza potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie za pośrednictwem platformy Stripe wiadomości e-mail na adres e-mail Kupującego przekazany w czasie składania zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji .
 3. Produkt zostanie wysłany przez Grupę Roboczą w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6 w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 4. Dostawa Produktu możliwa jest wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, za wyjątkiem odbioru osobistego w miejscu i terminie wskazanym przez Grupę Roboczą.

§ 4 Warunki świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są: (a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub wprowadzających w błąd.
 3. Grupa Robocza nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z wadliwego działania sprzętu Kupującego czy interakcji z innym oprogramowaniem Kupującego lub osób trzecich.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem (dalej: “Konsument”) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Grupie Roboczej oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Grupy Roboczej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Grupa Robocza zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Grupę Roboczą.
 6. Zwrotu płatności Grupa Robocza dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Grupa Robocza może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Grupy Roboczej podany w §1 ust. 3 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Grupę Roboczą o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Postanowienia niniejszego § stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6 Reklamacje Produktów

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produkty, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na dane, o których mowa w §1 ust.3.
 4. Grupa Robocza ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §1 ust.3.

§ 7 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr możliwy jest dostęp do platformy ODR, która utworzona została na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu między Konsumentem a Grupą Roboczą w przedmiocie złożonej przez Konsumentem reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Grupa Robocza zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Grupa Robocza poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Grupę Roboczą za pośrednictwem Sklepu, przesyłając wiadomość e-mail na adres odziez@robocza.org. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Kupującego, dane kontaktowe oraz przyczynę reklamacji. Grupa Robocza rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.


Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Fundacja Grupa Robocza
ul.Wilhelma Feldmana 3/4
31-130 Kraków

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

_____________________

– Data zawarcia umowy ______
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ________
– Adres konsumenta(-ów) ________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ________
– Data ________
(*) Niepotrzebne skreślić.


Koszyk